Aby sa kúpa pozemku, rodinného domu, bytu alebo skladového priestoru nestala nočnou morou, položte svojmu developerovi tie správne otázky. Odpovede na nich Vás nasmerujú vo Vašom rozhodovaní.

Investor

Kto je investorom developerského projektu VÝCHODNÉ MOKRANCE ?

Investorom – výstavba inžinierskych sietí VÝCHODNÉ MOKRANCE je firma ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava

Kto je kontaktná osoba, ktorá zastupuje investora v jednaní ohľadne predaja pozemkov ?

Kontaktnou osobou, zodpovednou za projekt, je Ivan Kovalčík 
tel.: +421 905 622 761,
mail.: info@vychodnemokrance.sk

Má Vaša firma na realizáciu predmetného projektu poskytnutý úver, ktorého nesplácanie by vedelo projekt zastaviť, spomaliť alebo nejako obmedziť ?

Nie, naša firma nemá poskytnutý úver na realizáciu projektu - výstavba inžinierskych sietí VÝCHODNÉ MOKRANCE. Výstavbu inžinierskych sietí financujeme výlučne z vlastných zdrojov.

Povolenia a zmluvy

Máte právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu inžinierskych sietí ?

Áno, máme, je vydané Obcou Mokrance, Spoločným stavebným úradom Moldava nad Bodvou, dňa 25.04.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.06.2022

Máte právoplatné stavebné povolenie na výstavbu jednotlivých stavebných objektov - inžinierskych sietí ?

Áno máme nasledovné :

SO30 Komunikácie a spevnené plochy

Vydané Obcou Mokrance, Špeciálnym stavebným úradom Mokrance, zo dňa 16.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.12.2022

SO40 Vodovod

Vydané Okresným úradom Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 11.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.11.2022

SO41 Splašková kanalizácia

Vydané Okresným úradom Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 18.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.11.2022 

SO42 Dažďová kanalizácia

Vydané Okresným úradom Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 18.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.11.2022 

SO61 Káblové VN vedenie, SO62 Káblové NN vedenie, SO63 Verejné osvetlenie, SO64 Vonkajšie oznamovacie rozvody, SO65 Odberné elektrické zariadenia, SO66 Prípojky optickej siete, PS01 Úprava jestvujúcej trafostanice, PS02 Trafostanica TS2, PS03 Trafostanica TS1

Vydané Obcou Mokrance, Spoločným obecným úradom Moldava nad Bodvou, zo dňa 16.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.12.2022

Máte zabezpečenú výstavbu VN pripojenia lokality s VSD, a.s ?

Áno, máme. So spoločnosťou VSD, a.s. máme podpísanú Zmluvu o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy a tiež uhradený poplatok za pripojenie.

Výstavba inžinierskych sietí

Kto realizuje výstavbu inžinierskych sietí ? Ktoré firmy sa podieľajú na výstavbe jednotlivých stavebných objektov ?

Generálnym dodávateľom výstavby inžinierskych sietí je firma TRIS, s.r.o.. Dodávatelia podľa jednotlivých stavebných objektov sú :

TRIS, s.r.o

SO30 Komunikácie a spevnené plochy

MONTRÚR, s.r.o.

SO40, SO41 a SO42

Elektrofinal, s.r.o.

SO62, SO63 a SO65

VSD, a.s.

SO61 a PS01 až PS03

SPOJSTAV

SO64 a SO66

Kedy budú postavené inžinierske siete ?
Konkrétne ktoré ?

Ukončenie výstavby všetkých inžinierskych sietí (SO30 až SO66 vrátane PS) je generálnym dodávateľom, firmou TRIS, s.r.o. zmluvne dohodnuté do 30.apríla 2024.

Kto je garantom kvality postavených
inžinierskych sietí?

Garantom kvality výstavby inžinierskych sietí je generálny dodávateľ TRIS, s.r.o.. Kontrolou výstavby inžinierskych sietí je poverený Ing. Jaroslav Čermák, stavebný dozor, ktorý pre firmu ELVOSOLAR, a.s. vykonáva túto činnosť na základe zmluvy o dielo.

Pozemky a výstavba rodinných domov

Sú pozemky, ktoré ponúkate určené na výstavbu ?

Áno, pozemky ktoré ponúkame sú platným územným plánom obce Mokrance určené na výstavbu rodinných domov, čo potvrdzuje aj územnoplánovacia informácia.

Aké sú podmienky výstavby rodinných domov na predávaných pozemkoch ?

Podmienky individuálnej výstavby rodinného domu sú definované v prílohe.

Aké inžinierske siete sú zahrnuté v kúpnej cene za pozemok ?
Kde budú tieto inžinierske siete umiestnené vzhľadom na pozemok ?

V kúpnej cene za pozemok sú zahrnuté tieto inžinierske siete

Vodovod

vodomerná šachta umiestnená na pozemku s osadeným vodomerom

Splašková
kanalizácia

prípojka splaškovej kanalizácie s revíznou šachtou umiestnená na pozemku

Daždová
kanalizácia

prípojka dažďovej kanalizácie s revíznou šachtou umiestnená na pozemku

Elektrika

elektrická prípojka umiestnená na pozemku s osadenou elektromerovou skriňou a elektromerom

Optický
internet

prípojka optického kábla privedená do elektromerovej skrine, ktorá bude umiestnená na pozemku

Kto bude vlastníkom pozemku / prístupovej cesty, po ktorej sa bude prichádzať na pozemok ?

„Okružnú“ cestu po VÝHODNÝCH MOKRANCIACH bude vlastniť obec Mokrance. Slepé ulice budú podielovým vlastníctvom rozdelené medzi vlastníkov pozemkov, ktorí budú vstupovať z danej cesty na svoj pozemok.

Aké služby sú zahrnuté v cene pozemku ?

V kúpnej zmluve a zmluve o zabezpečení inžinierskej činnosti sú zahrnuté služby, ktoré zabezpečia, že stavebník je odbremenený od návštev úradov.

Aké poplatky budem hradiť, ak sa budem chcieť s novopostaveným rodinným domom pripojiť na inžinierske siete ?

Žiadne. Všetky poplatky uhradíme za Vás, k čomu sa zaviažeme v Kúpnej zmluve a zmluve o zabezpečení inžinierskej činnosti.

Kedy môžem začať s výstavbou
na kúpenom pozemku ?

Z výstavbou je možné začať od 15.apríla 2024

Spravovanie inžinierskych sietí

Kto bude po právoplatnej kolaudácii inžinierske siete vlastniť a ich spravovať ?

Vodovod

bude spravovať VVS, s.s. Máme podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na celý stavebný objekt SO 40

Splašková
kanalizácia

bude spravovať VVS, s.s. Máme podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na celý stavebný objekt SO 41

Daždová
kanalizácia

bude spravovať firma Investičné pozemky, s.r.o.

Elektrika

bude spravovať VSD a.s. Máme podpísanú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na vśetký potrebné stavebné objekty

Optický
internet

bude vlastniť a spravovať Slovak Telekom a.s.

Okružnú
cestu

bude vlastniť a spravovať obec Mokrance

Slepé
ulice

budú vlastniť a spravovať podieloví vlastníci. Zimnú údržbu bude realizovať obec Mokrance

Občianska vybavenosť a iné

Aká občianska vybavenosť sa plánuje vo VÝCHODNÝCH MOKRANCIACH ?
Čo ešte ponúkate vo VÝCHODNÝCH MOKRANCIACH, čo stojí za zmienku?

Detské ihrisko

Súčasťou výstavby je výstavba detského ihriska na ploche 600

Pozemok

Máme pozemok vo výmere viac ako 5 547 , ktorý je platným územným plánom určený na rôznu občiansku vybavenosť

Vysadenie stromov

Zaviazali sme sa vysadiť minimálne 100 stromov na verejných plochách s tým, že tieto stromy mienime zavlažovať vodou z retenčnej nádrže, ktorá bude súčasťou dažďovej kanalizácie.