Vitajte na našej webovej stránke.

Na stránke aktuálne pracujeme, zatiaľ sa všetky informácie dozviete na našich sociálnych sieťach.

Asfaltové cesty

Každý pozemok, ktorý klientom predáme bude mať zabezpečený prístup z asfaltovej cesty od 05/2024. Hlavná asfaltová cesta (okružná) bude vo vlastníctve obce Mokrance, slepé ulice budú v spoluvlastníctve majiteľov domov, na tej ktorej ulici. Všetky obrubníky, kde je predpoklad parkovania vozidiel vo dvoroch, budú z dôvodu vybudovania vjazdov na pozemky uložené na ležato.

This will close in 0 seconds

Chodníky z dlažby

Celá lokalita VÝCHODNÝCH MOKRANIEC bude mať do 05/2024 postavené chodníky tak, aby bol pohyb peších osôb bezpečný. Chodníky budú samozrejme na každej ulici minimálne na jednej strane. Medzi VÝCHODNÝMI a NOVÝMI MOKRANCAMI bude postavený chodník, ktorý bude spájať obidve lokality.

This will close in 0 seconds

Verejné osvetlenie

Pre bezpečnosť vo VÝCHODNÝCH MOKRANCIACH budú všetky ulice vybavené do 05/2024 verejným osvetlením. Verejné osvetlenie je navrhnuté tak, aby osvetľovalo ulice a chodníky, no nijako svetelne nezasahovalo do plôch súkromných pozemkov.

This will close in 0 seconds

Optický internet

Každý nami predávaný pozemok bude vybavený optickou prípojkou, ktorá svojou rýchlosťou a stabilitou zabezpečí pohodlné pripojenie na internet. Optický internet vybudujeme v spolupráci so Slovak Telekom, a.s. do 05/2024.

This will close in 0 seconds

Elektrika

Každý pozemok, byt, sklad alebo objekt bude mať zabezpečenú elektrickú prípojku so samostatným meraním elektromerom umiestneným na pozemku do 05/2024. Elektrické prípojky sú dimenzované podľa objektov v rozsahu istenia od 16A až 32A, no vždy tak, aby bolo možné vykurovať objekty elektrikou.

This will close in 0 seconds

Vodovod

Každý pozemok, byt, sklad alebo objekt bude mať zabezpečenú vodovodnú prípojku so samostatným meraním vodomerom, umiestneným na pozemku vo vodomernej šachte do 05/2024.

This will close in 0 seconds

Splašková kanalizácia

Každý pozemok, byt alebo objekt bude mať zabezpečenú kanalizačnú prípojku so samostatnou revíznou šachtou umiestnenou, na pozemku do 05/2024.

This will close in 0 seconds

Dažďová kanalizácia

Každý pozemok, byt, sklad alebo objekt bude mať zabezpečenú kanalizačnú prípojku so samostatnou revíznou šachtou umiestnenou, na pozemku do 05/2024.

This will close in 0 seconds

Detské ihrisko

Vo VÝCHODNÝCH MOKRANCIACH bude postavené detské ihrisko do 06/2024.

This will close in 0 seconds

Inžinierska činnosť – rozsah a špecifikácia činností

1. Zastupovanie v konaní pred stavebným úradom v súvislosti s povolením výstavby malého zdroja znečistenia

– príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie povolenia

2. Zastupovanie v územnom konaní

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie právoplatného územného rozhodnutia

–  v cene za inžiniersku činnosť je zahrnutý správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia

3. Zabezpečenie vyjadrení správcov sietí

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie vyjadrení správcov inžinierskych sietí

–  v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté poplatky správcov inžinierskych sietí, vyúčtované na základe podaných žiadostí k vyjadreniam (VVS, VSD, SPP, Telekom, a iných podľa požiadaviek stavebného úradu)

4. Zastupovanie v konaní pred Okresným úradom Košice – okolie, pozemkovým a lesným odborom, v súvislosti s trvalým odňatím ornej pôdy z pôdneho fondu

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie potvrdenia o vyňatí poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu

–  v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté poplatky za bilanciu skrývky humusového horizontu, za potvrdenie hodnoty BPEJ

a správny poplatok k návrhu na začatie konania

5. Zastupovanie v konaní pred Okresným úradom Košice – okolie, odbor životného prostredia

– príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie povolenia výstavby rodinného domu na pozemku z prihliadnutím na ochranu prírody

6. Zastupovanie v stavebnom konaní

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie právoplatného stavebného povolenia

–  v cene za inžiniersku činnosť je zahrnutý správny poplatok za vydanie stavebného povolenia

7. Zastupovanie v súvislosti so zabezpečením revízií elektrických zariadení, bleskozvodu a komínov

–  príprava potrebných dokladov, zabezpečenie účasti revíznych technikov, získanie revíznych správ

–  v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté poplatky za vyhotovenie revízií elektrických zariadení, bleskozvodu a komínov

8. Zastupovanie v konaní pred stavebným úradom v súvislosti s uvedením malého zdroja znečistenia do prevádzky

– príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie povolenia na uvedenie malého zdroja znečistenia do prevádzky

9. Zastupovanie v kolaudačnom konaní

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia

–  v cene za inžiniersku činnosť je zahrnutý správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia

10. Zastupovanie pred Okresným úradom Košice – okolie, katastrálnym odborom v súvislosti so zápisom geometrických plánov k rozostavaným stavbám do katastra nehnuteľností

–  v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté poplatky za geodetické práce (vytýčenie objektov, zameranie stavieb, vyhotovenie adresného bodu) a poplatky súvisiace s overením geometrických plánov Okresným úradom

–  v cene za inžiniersku činnosť je zabezpečenie vypracovania súdnoznaleckého odhadu pre potreby prípadného zápisu rozostavanej stavby

11. Zastupovanie pred dodávateľmi energií (VVS, VSD, VSE)

–  príprava potrebných dokladov, podanie žiadosti, zabezpečenie pripojenia rodinného domu na všetky dostupné inžinierske siete so zabezpečením osadenia merania jednotlivých dodávaných médií (voda, elektrina, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, optický internet)

–  v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté všetky poplatky súvisiace s pripojením rodinných domov na inžinierske siete (voda a elektrina).

12. Zastupovanie pred obcou Mokrance

–  v súvislosti s pridelením súpisného a orientačného čísla, v súvislosti s podaním daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, prihlásenie komunálneho odpadu a prihlásenie k trvalému pobytu na obci,

–  v cene za inžiniersku činnosť je aj podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, a to opakovane, až do momentu kolaudácie stavby a zápisu stavby do katastra nehnuteľností;

–  v cene za inžiniersku činnosť je aj podanie žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla a zápis týchto údajov do katastra

13. Zastupovanie v súvislosti s údržbou stavebného pozemku

–  v cene za inžiniersku činnosť je kosenie celého pozemku 2x ročne až do začiatku výstavby rodinného domu, naviac však do 31.12.2024

–  v cene za inžiniersku činnosť je aj zabezpečenie zeminy na terénne úpravy pozemku

14. Pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru

–  v cene za inžiniersku činnosť je zabezpečenie vypracovania súdnoznaleckého odhadu pre potreby ocenenia skolaudovanej stavby

–  v cene za inžiniersku činnosť je zabezpečenie podania záložných zmlúv pre hypotekárnu banku vrátane úhrady poplatku

15. Geodetické práce

– v cene za inžiniersku činnosť sú zahrnuté poplatky za geodetické práce, a to vytýčenie základov pred výstavbou, vytýčenie stavby – obvodových múrov, určenie výšky +-0 podlahy stavby

Vyššie uvedené služby, a s tým súvisiace úhrady poplatkov, sú časovo obmädzené do 31.12.2025, okrem bodu 13. Údržba stavebného pozemku, konkrétne kosenie, je zabezpečené do 31.12.2024.

Poznámka :

–  v cene za inžiniersku činnosť nie je zahrnutý poplatok za rozvoj pre obec Mokrance

–  v cene za inžiniersku činnosť nie je zahrnutá úhrada dane z nehnuteľnosti

This will close in 0 seconds

Elektrika

Každý pozemok určený na individuálnu výstavbu bude mať zabezpečenú elektrickú prípojku so samostatným meraním elektromerom umiestneným na pozemku do 05/2024. Elektrické prípojky budú dimenzované na elektrické vykurovanie a s istením 32A.

This will close in 0 seconds

Elektrika

Každý skladový priestor bude mať zabezpečenú elektrickú prípojku so samostatným meraním elektromerom umiestneným na stene budovy do 05/2024. Elektrické prípojky budú dimenzované s istením 16A.

This will close in 0 seconds

Elektrika

Každý rodinný dom - dvojdom bude mať zabezpečenú elektrickú prípojku so samostatným meraním elektromerom umiestneným na pozemku do 05/2024. Elektrické prípojky budú dimenzované na elektrické vykurovanie a s istením 25A.

This will close in 0 seconds